Sanasto: Kapitalismi, kulutus ja kehitys ilmastokriisissä

Kuuntele jakso Spotifyssa, Apple Podcastsissa tai Google podcasteissa.

Ekonomi = kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittanut henkilö. Ekonomisti on eri asia kuin ekonomi: ekonomisti viittaa yleisesti talousasiantuntijaan, jolla ei välttämättä ole KTM-tutkintoa. 

Popularisoida = tuottaa tietoa suurelle yleisölle ymmärrettävään, selkeään, ”populaariin” muotoon (esim. jakson vieraan Annin tiktok-yleistykset talousaiheista).

Markkinaliberalismi = talouspoliittinen suuntaus, jossa kannatetaan vapaata markkinataloutta, yksilönvapautta ja ihmisoikeuksia.

Uusliberalismi = talouspoliittinen suuntaus, jonka mukaan vapaa yksityisomistusoikeus, vapaat markkinat ja vapaa kauppa ohjaavat tehokkaimmin yhteiskuntaa ja kasvattavat hyvinvointia. Korostaa taloudellista vapautta ja luottamusta siihen, että markkinat ohjaavat itse itseään. 

Uusklassismi / uusklassinen taloustiede = taloustieteen nykyisin vallitseva koulukunta. Termin tarkka sisältö on kiistanalainen. Uusklassinen teoria näkee ihmiset rationaalisina päätöksentekijöinä ja markkinamekanismin tehokkaimpana tapana organisoida taloutta. 

Trickle down effect (suom. valumaefekti tai tihkumisteoria) = poliittinen käsite, jonka mukaan verotuksen lieventäminen parantaa myös vähävaraisempien toimeentuloa, kun vauraus valuu yhteiskunnan hierarkiassa ”ylhäältä alaspäin” markkinatalouden mekanismien kautta. Käsite ja sen toimivuus on kiistelty, ja esimerkiksi Kansainvälinen valuuttarahasto on todennut sen paikkaansapitämättömäksi. 

Kapitalismi = talousjärjestelmä, joka perustuu tuottoon, joka investoidaan uudelleen entistä paremman tuoton saamiseksi. Järjestelmä tähtää pääoman ja vaurauden kasautumiseen ja pääoman ikuiseen kasvuun. Kapitalistinen järjestelmä perustuu markkinatalouteen, jossa hinnat ja tuotantomäärät perustuvat kysyntään ja tarjontaan ja jota markkinat ohjaavat.

Antikapitalismi = kapitalismia vastustava ajattelu ja liike. Antikapitalistisessa ajattelussa halutaan korvata kapitalistinen järjestelmä kokonaan tai osittain toisella (esimerkiksi sosialistisella järjestelmällä; ks. marxilaisuus).

Homo economicus = ”taloudellinen ihminen” eli ajatus ihmisestä luontaisesti rationaalisena, järkeviä (taloudellisia) päätöksiä tekevänä olentona. Termiä on kritisoitu ja jaksossa Anni ehdottaa tilalle esimerkiksi termiä ”homo humanae”, humaani ihminen, tai ”homo altruiste”, epäitsekäs ihminen.

Donitsitalous = talousmalli, jossa tavoitellaan kasvun sijaan ensisijaisesti kestävyyttä. Tarkoitus on hoitaa taloutta säilyttäen planeetta elinvoimaisena ja täyttäen kaikkien ihmisten perustarpeet.

Aggregointi = tilastotieteessä tietojen yhdistelyn ja summaamisen menetelmä, jossa yhdistetään pienempien havaintoyksiköiden lasketut tunnusluvut laajempien havaintoyksiköiden tasolle.

Keynesiläinen taloustiede = John Maynard Keynesin oppien pohjalta sovellettu taloustieteen haara, joka perustuu kokonaiskysynnän säätelyyn taloustilanteen mukaan.

Marxilaisuus = Karl Marxin ja Friedrich Engelsin filosofiseen ajatteluun perustuva järjestelmä ja aate. Marxilaisuudella on useita alasuuntauksia, ja sen alaisuuteen kuuluvat sekä marxilainen filosofia, yhteiskuntatieteet että poliittinen aatejärjestelmä. Aatteen perusperiaatteita ovat muun muassa tuotantovälineiden yhteisomistus, tasa-arvo, solidaarisuus ja (luokka)tietoisuuden kasvu.

Alijäämä = taloudellisen voiton tai tuoton vastakohta eli tappio. Alijäämää syntyy, kun kuluja on enemmän kuin tuottoja.

Lohkoketju (blockchain) = tekniikka, jossa toisilleen vieraat toimijat tuottavat ja ylläpitävät tietokantoja hajautetusti ja jonka ensimmäinen merkittävä toteutus tehtiin kryptovaluutta Bitcoinia varten.

BIPOC = Black, Indigenous, and People of Color eli mustat, alkuperäiskansoihin kuuluvat ja rodullistetut ihmiset. Ihmiset tai ihmisryhmät, jotka mielletään esim. ihonvärin, etnisyyden tai uskonnon perusteella muiksi kuin valkoisiksi. 

Lähteet:

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf

https://yhdenvertaisuus.fi/sanasto

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:uusliberalismi

https://www.sitra.fi/blogit/usko-markkinoiden-tehokkuuteen-ampuu-yli/

https://www.donitsitalous.fi

https://www.mimmitsijoittaa.fi/blogi/talouspolitiikan-kasikirja-taviksille-keynesilinen-taloustiede-kaytannossa

Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!