Sanasto: Dekolonisaatio ilmastokriisissä

Kuuntele jakso Spotifyssa, Apple Podcastsissa tai Google podcasteissa.

Sokrates = antiikin Kreikassa n. vuosina 469-399 ennen ajanlaskun alkua elänyt filosofi, joka tunnetaan yhtenä historian tärkeimmistä filosofeista ja jonka ajattelu on muovannut länsimaisen filosofian kehittymistä. 

Kolonialismi = prosessi, jossa valtio tai ihmisryhmä asuttaa ja valloittaa toisen alueen (ihmisineen) oman valtiollisen alueensa ulkopuolelta. Koloniaalisen hallinnan alaista aluetta kutsutaan usein siirtomaaksi. Valloitus tapahtuu usein sotilaallisesti tai väkivaltaisesti ja sisältää pidemmällä aikajänteellä usein esimerkiksi myös kulttuurin ja kielen muuttamisen kolonisoijan tottumuksen ja edun mukaiseksi. Keskeistä on myös taloudellinen ulottuvuus, jossa siirtomaa tehdään riippuvaiseksi kolonisoivan maan resursseista ja toisaalta kolonisoija hyötyy kolonisoimastaan alueesta taloudellisesti. 

Imperialismi = valtion pyrkimys laajentaa omaa maa-aluettaan ja hallitsemiaan alueita. Aate on näkynyt historian saatossa konkreettisesti useina aikakausina, joista tunnetuimpiin kuuluvat esimerkiksi brittiläisen imperiumin valloitukset ja siirtomaaherruus Afrikassa ja Aasiassa. Tieteen termipankki kuvaa käsitteiden kolonialismi ja imperialismin eroja seuraavasti: ”Usein termejä kolonialismi ja imperialismi käytetään rinnakkain. Tällöin voidaan nähdä, että imperialismi kuvaa maailmanlaajuista systeemiä, jotakin joka johtaa keskuksesta ulospäin eli saa alkunsa emämaasta. Imperiumeja on ollut kautta maailmanhistorian, eivätkä ne millään tavoin rajoitu Eurooppaan. Kolonialismi taas on jotakin, jota tapahtuu paikan päällä kohdealueella, ns. siirtomaassa.”

Siirtomaa-aika (imperialismin aika) = Euroopan koloniaalisesta ajasta kaikista kiihkein ajanjakso noin vuosina 1871-1914, jolloin länsimaat, kuten Britannia ja Ranska, hallitsivat suurinta osaa maailmasta.  

Imperiumi = valtakunta, maailmanvalta; esimerkiksi imperialistisen Britannian siirtomainaan hallitsemat osat maailmaa

Uuskolonialismi (neokolonialismi) = varsinaisen siirtomaa-ajan ja entisten siirtomaiden näennäisen itsenäistymisen jälkeen tapahtuva valtasuhteinen kontrollointi; entisten siirtomaiden muuttuminen ”kehitysmaiksi” tai ”kolmannen maailman valtioiksi”, joita entiset siirtomaaisännät edelleen käyttävät taloudellisesti hyödyksi. Käytännössä siirtyminen suorasta vallankäytöstä epäsuoraan vallankäyttöön suhteessa kolonisoituihin maihin. 

Eksplisiittinen = suora, selvästi ilmaistu, nimenomainen, suoraan sanottu

Babylon = merkittävä kaupunki Mesopotamiassa, joka toimi kukoistuskaudellaan n. 1800-600 eaa. Mesopotamian kirjallisena, kulttuurisena ja poliittisena keskuksena. 

Ekspansio = laajentuminen, leviäminen

Byrokratia = organisaation toiminnan malli, säännöstely ja protokolla; hallintokoneisto; virkavaltaisuus

Individualismi = yksilökeskeisyys, yksilönvapauden korostaminen

British Petroleum = suuri ja ylikansallinen brittiläinen öljy-yhtiö, jota esimerkiksi ympäristöaktivismin kentällä kritisoidaan laajamittaisesta ympäristön tuhoamisesta ja saastuttamisesta. 

Hiilijalanjälki = tuotteen tai toiminnan aiheuttama päästökuorma tai vaikutus ympäristöön

Kansallistaa = muuttaa julkiseksi omaisuudeksi; siirtää jotakin esim. valtion omistukseen

Tuotteistaa = tehdä tuotteeksi; jonkin asian tekeminen selväksi ostettavaksi kokonaisuudeksi

Triviaali = itsestään selvä, yksinkertainen, vähäpätöinen, alkeellinen

Semantiikka = merkitysoppi, tutkii kielen ja sanojen merkitystä. Kielitieteen alasuuntaus. 

Dekolonisaatio = siirtomaavallan purkaminen tai purkautuminen; kolonialististen valta-asetelmien ja sorron purkaminen sekä kolonialismin riistämien oikeuksien ja elämäntapojen uudelleenrakentaminen

Suvereniteetti / soveirgnty = täydellisen, riippumattoman ja ehdottoman vallan omaaminen jollakin maa-alueella tietyllä kansalla tai ihmisryhmällä. Esim. Suomi on suvereeni, itsenäinen valtio. Suomen valtioon kuuluvalla maa-alueella kuitenkin on myös saamelaisalueita, jotka valtio näkee suoraan osana itseään, vaikka saamelaiset eivät. 

Land back = ”maat takaisin”, dekolonialistinen aate, jossa kolonialistisen vallan purkaminen lähtee alkuperäiskansojen suvereniteetin palauttamisesta eli heille ennen siirtomaa-aikaa tai kolonisaatiota kuuluneiden maa-alueiden haltuunotosta.

Transatlanttinen = Atlantin ylittävä; Euroopan ja Yhdysvaltain välinen

Pragmaattisuus = käytännöllisyys; hyötyä ja tuloksia korostava; pragmatismi on myös filosofinen koulukunta, joka painottaa toimintaa esimerkiksi merkitysten ja totuuden tarkastelun perusteina. 

Integrointi = yhdistää, yhdentää; tehdä kokonaisuudeksi; sulauttaa

Ekofasismi = radikaali ja kritisoitu ympäristöaate, jonka mukaan luontoa tulisi suojella keinoilla millä hyvänsä, kuten totalitarismin (ihmisten erittäin tarkan rajoittamisen ja perusoikeuksien rajaamisen) keinoin ja jopa ihmisväestöä vähentämällä. 

McVegan = pikaruokaketju McDonald’sin vuonna 2017 lanseeraama kasvipohjainen hampurilainen

Rainforest alliance & Reilu kauppa = elintarvikesertifikaatteja, jotka kertovat elintarvikkeen tai tuotteen valmistuksen vastuullisuudesta ja eettisyydestä. 

Conspiracy theory / salaliittoteoria = yleisesti hyväksytystä näkemyksestä poikkeava käsitys, jonka mukaan jonkin merkittävän tapahtuman tai  tilanteen taustalla on salaliitto, joka tähtää salaisen tavoitteen saavuttamiseen. Salaliiton koetaan usein olevan jonkinlaisen eliitin tai valtaapitävien kehittämä. Salaliittoteorioita pidetään yleisesti ottaen epäuskottavina ja paikkaansapitämättöminä. 

Redusoida = vähentää, rajoittaa, pelkistää

Lähteet:

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:kolonialismi

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ihmistieteet:dekolonisaatio

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:pragmatismi

Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!