Sanasto: Posthumanismi ilmastokriisissä

Kuuntele jakso SpotifyssaApple Podcastsissa tai Google podcasteissa.

Humanismi = inhimillisyyttä ja ihmisyyttä, ihmisarvoa, kriittisyyttä, suvaitsevaisuutta ja ihmisen mahdollisuuksia korostava ajattelutapa

Posthumanismi = näkemys tai filosofinen suuntaus, jossa kritisoidaan humanistisesta perinteestä kumpuavaa, essentialistista (olemuksellista) käsitystä ihmisen erityisasemasta suhteessa muuhun maailmaan ja esimerkiksi (ei-inhimillisiin) eläimiin. Humanisminjälkeisyys.

Transhumanismi = posthumanismin alatyyppi tai vieruskäsite, ihmisen teknologisen muokkaamisen ja parantelun ihannointi; haaveillaan uudesta, huippuunsa viritetystä ihmisestä, jonka identiteetti ei ole ruumiillisuuden rajoittamaa

Konstruktio = rakennemalli, ajatusrakennelma

Aristoteles = antiikin Kreikan ajan kuuluisa filosofi (384 eaa. – 322 eaa.); Platonin oppilas; pidetään monien tieteenalojen isänä ja länsimaisen filosofian perustajahahmoina

Nikomakhoksen etiikka = Aristoteleen eettinen pääteos, joka käsittelee hyveitä

Abrahamilaiset uskonnot = kolme Lähi-Idässä syntynyttä, yksijumalaista kirjauskontoa eli kristinusko, juutalaisuus ja islam; kielikuva painottaa näiden uskontojen yhteistä pohjaa ja samankaltaisuutta; monoteistiset uskonnot, kirjauskonnot

Positioituminen = asettuminen, profiloituminen tietyssä kontekstissa

Valistus = eurooppalainen aatevirtaus 1600-luvun lopulta 1700-luvun loppuun. Korosti järjen, tiedon ja humanistisen ihmissubjektin merkitystä.

Jälkimodernismi (postmodernismi) = 1900-luvun puolivälissä kehittynyt aatevirtaus, joka on skeptinen ”suuria kertomuksia” ja objektiivisuutta kohtaan ja edustaa kantaa, jossa ei uskota ihmisestä riippumattoman todellisuuden tai objektiivisen tiedon ja totuuden olemassaoloon.

Symboli = vertauskuva; asia, joka edustaa jotakin asiaa; esim. risti edustaa kristinuskoa ja sydän rakkautta

Metafora = kielikuva, jossa kaksi toisiinsa liittymätöntä asiaa samastetaan toisiinsa ilman vertauskuvalle tyypillistä kuin-sanaa; merkityksen siirto, keskeinen poeettisen kielen keino. Esim. olet aurinkoni, olet maailmani.

Kvanttifysiikka = fysiikan teoria, jossa luontoa tarkastellaan atomien ja atomia pienempien hiukkasten mittakaavassa

Hybris = liioiteltu itsevarmuus tai itseluottamus, joka kostautuu rangaistuksena tai pahan tapahtumisena hybriksen harjoittajalle

Baruch Spinoza = rationalismin, varhaismodernin ajan ja varhaisen valistuksen tärkeitä ajattelijoita (1632-1677)

Transsendenssi = aistikokemuksen ylittävä, kokemuksen ja tiedon tuolla puolen oleva

Immanenssi = tämänpuoleinen, sisäinen, transsendenssin vastakohta

Metafysiikka = olevaisen olemusta ja perussyitä tutkiva filosofian haara; muotona esim. ontologia eli oppi olemassaolosta

Friedrich Wilhelm Nietzsche = saksalainen filosofi, joka kirjoitti elämän- ja moraalifilosofiasta (1844-1900)

Absurdi = järjetön, järjenvastainen, mahdoton, mieletön

Surrealistinen = taidesuuntaus, jossa pyritään esittämään ihmisen tiedostamatonta ja alitajuista; epätodellinen, realistisen yläpuolella

Barbaarinen = julma, raaka

Pyhä lehmä = kritiikittömän palvonnan tai tuen kohde; asia, jota ei voi kritisoida, kyseenalaistaa tai uudelleenkuvitella kritiikin pelossa (anglismi, alkup. sacred cow); juontaa hindulaisuuteen, jossa lehmää pidetään pyhänä eläimenä

Donna Haraway (1944-) = yhdysvaltalainen tutkija, feministi ja tieteenfilosofi, joka on tuotannossaan käsitellyt paljon esimerkiksi posthumanismin kysymyksiä

Autopoiesis (self-making) = järjestelmä tai entiteetti / yksilö, joka kykenee tuottamaan ja ylläpitämään itse itseään; Humberto Maturanan ja Francisco Varelan käyttämä termi, jota myös kritisoitu (ks. alla)

Sympoiesis (making with) = Harawayn käyttämä käsite, joka viittaa luonnon monimutkaisiin verkostoihin, joissa asiat eivät luo yksin itseään, vaan kaikki on yhteydessä toisiinsa; vaihtoehto autopoiesis-ajatukselle

Lineaarinen aikakäsitys = käsitys, jonka mukaan aika on kuin suora jana, jolla on alku ja loppu; vrt. syklinen aikakäsitys

Farmakon (pharmakon) = viittaa kreikankieliseen sanaan, joka tarkoittaa sekä lääkettä että myrkkyä ja jota Jacques Derrida ja esimerkiksi Bernard Stiegler ovat käyttäneet filosofisessa asiayhteydessä; Stieglerillä erityisesti teknologiaan liittyvä konteksti, jossa teknologia on yhteiskunnassa sekä myrkky että lääke 

Gilles Deleuze (1925- 1995) = ranskalainen filosofi, joka on kehittänyt uusia luentoja länsimaisen filosofian tärkeistä ajattelijoista sekä kehittänyt uutta ajattelua ja filosofisia käsitteitä.

Input/output = siirräntä; syöte/tuloste; tiedon siirtäminen tai signaloiminen esimeriksi tietokonetekniikassa

Kybernetiikka = erilaisten järjestelmien säätö- ja viestintätapahtumia tutkiva tieteenala

Kompleksinen = monitahoinen, monimutkainen

4E-kognitio = ns. kolmannen aallon kognitiotieteellisen tutkimuksen lähtökohta, jossa ihminen nähdään neljän e-alkuisen sanan kautta: embodied (ruumiillinen), embedded (kietoutunut), enacted (toimiva) ja extended (laajennettu).

Flow = ns. flow-tila eli optimaalinen kokemus tai virtauskokemus, tila, jossa ihmisen tietoisuus ja siihen saapuva informaatio on tasapainossa minän tavoitteiden kanssa; vastaava konsepti on myös Keski-Aasian uskontojen, kuten hindulaisuuden ja buddhalaisuuden konteksteissa

Implikaatio = looginen ketju ”jos x, niin y”; x edellyttää tai sisältää eli implikoi y:n. 

Angela Davis (1944-) = amerikkalainen aktivisti, filosofi, tutkija ja kirjailija, joka tunnetaan feministisistä ja antirasistisista teoksista sekä intersektionaalisuuden hyödyntämisestä teoriassaan

Nihilismi = ajatussuuntaus, joka kieltää vallitsevat arvot ja käsitykset ja jota kuvaa mielettömyyden ja yhdentekevyyden kokemus (”millään ei kuitenkaan ole mitään väliä”).

Jordan Peterson (1962-) = kanadalainen psykologi, kirjailija ja mediapersoona, joka tunnetaan populaaripsykologisista sosiaalisen median sisällöistään ja kärkevistä yliopistomaailmaan ja keskustelukulttuuriin kohdistuvista kritiikeistä, joita monet pitävät esimerkiksi tasa-arvomielessä erittäin ongelmallisina.

Lähteet

Lummaa, Karoliina & Rojola, Lea (toim.) (2020). Posthumanismi. Turku: Eetos.

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:transhumanismi

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:posthumanismi

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:humanismi

Autopoiesis: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198794790.001.0001/acref-9780198794790-e-58# 

Sympoiesis: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198794790.001.0001/acref-9780198794790-e-790

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0038.xml

Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!