Sanasto: Sota ja konfliktit ilmastokriisissä

Kuuntele jakso SpotifyssaApple Podcastsissa tai Google podcasteissa.

Geopolitiikka = poliittinen maantiede; politiikantutkimuksen suuntaus, joka tutkii kansainvälistä politiikkaa maantieteen näkökulmasta; poliittisten ilmiöiden selittäminen maantieteellisten seikkojen avulla; rajapolitiikka

Autoritaarinen (autoritarismi) = epädemokraattinen, diktatorinen; järjestelmä, jossa yksilön perusoikeuksia rajoitetaan ja johon kuuluvat vahva ja keskitetty poliittinen hallinto, suvaitsemattomuus oppositiota kohtaan, olemattomat tai vilpilliset vaalit, ja ihmisoikeusrikkomukset.

Pattern = toistuva kuvio, johdonmukaisuus esim. jossakin toiminnassa tai käyttäytymisessä

Keppihevonen = retorinen keino omien tavoitteiden ajamiseen tekosyyllä tai verukkeella

Catch22 = Joseph Hellerin samannimiseen romaaniin perustuva paradoksi, jossa ongelman ainoa ratkaisu on ongelman itsensä estämä; kehäpäätelmäristiriita

Globaali etelä = alhaisemman tulotason maat, jotka sijaitsevat Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa sekä Karibialla; vrt. globaali pohjoinen, joka viittaa Euroopan ja Pohjois-Amerikan ”kehittyneisiin”, hyvätuloisiin maihin. Termit heijastelevat kolonialistisia valtasuhteita ja globaalin etelän maat kärsivät usein edelleen kolonialismin seurauksista, minkä takia taloudellista kehitystä ja itsenäistymistä ei ole voinut tapahtua samassa tahdissa kuin pohjoisessa. 

Simplifikaatio = yksinkertaistus

YK = Yhdistyneet kansakunnat, maailmanlaajuinen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö, joka edistää ihmisoikeuksia, rauhaa ja turvallisuutta

Execute = panna täytäntöön, suorittaa, toteuttaa

Devil is in the details = ”piru piilee yksityiskohdissa”, sanonta, joka viittaa yksityiskohdissa vaanivaan haasteeseen tai ongelmaan; indikoi, että joku voi vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta sen yksityiskohdissa voi piillä monimutkaisia, ongelmia aiheuttavia asioita.

Vihreä siirtymä = muutos kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu fossiilisiin polttoaineisiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen

Elinehto = välttämätön edellytys, olemassaolon tai toimeentulon ehto

Infra (infrastruktuuri) = yhteiskunnan perusrakenteet; palvelut ja rakenteet, jotka mahdollistavat yhteiskunnan toiminnan; esimerkiksi vesijohdot, maantiet, viemärit

At the end of the day = päivän päätteeksi; loppujen lopuksi; loppupeleissä

Narratiivi = kertomus eli jonkin tapahtumasarjan suullinen tai kirjallinen esitys; arkikielessä viitataan jonkun tai jonkin arvoja tai tarkoitusperiä heijastelevaan ja tukevaan esitysmuotoon esimerkiksi mediassa tai yleisessä keskustelussa

Eliitti = parhaimmisto, ”yhteiskunnan kerma”,  viitataan usein valtaapitäviin tai muuten taloudellisesti, poliittisesti ja sosiaalisesti vahvasti verkostuneisiin henkilöihin tai ryhmään

Agenssi (agency) = toimijuus

Exploorata (explore) = tutkia, tarkastella

Insentiivi = kannustin, motivoija; jokin, mikä motivoi tiettyyn valintaan tai toimintaan

Sisäryhmä = ryhmä, johon henkilö kuuluu (”me”) (vrt. ulkoryhmä ”he”)

Solarpunk = liike, joka visioi ja toimii kestävän ja luontoon sekä yhteisöllisyyteen sidotun tulevaisuuden puolesta

Madonreikä = hypoteettinen aika-avaruuden ominaisuus; mustan aukon luoma tunnelimainen ”oikopolku”; tuttu tieteisfiktiosta, jossa madonreikien avulla on spekuloitu voitavan matkustaa ajassa

Militarisaatio = sotiaallistaminen, aseistaminen

Demilitarisaatio = aseistariisunta, sotavoimien ja -varustusten poisto

Abolitionismi = ajatussuuntaus, joka tähtää esim. poliisi- ja vankilalaitoksen purkamiseen tai lopettamiseen

Farssi = komedian laji, jossa paino hulluttelussa ja ilveilyssä ja jossa hauskuudet perustuvat väärinkäsityksiin. Arkikielessä viitataan tapahtumaan, joka epäonnistuu täydellisesti ja on täten jopa koominen

Track record = henkilön ansiot tai aiempi kokemus

Allokointi = kohdentaa, suunnata ja jakaa talouden rajalliset voimavarat vaihtoehtoisiin käyttötarkoituksiin

Artificial general intelligence = tekoäly, jolla on ihmisen älykkyyden kaltaista yleisälykkyyttä; älykkään ei-inhimillisen toimijan kyvykkyys ymmärtää ja oppia mikä tahansa ihmisen osaama tehtävä 

Dystopia = tulevaisuuden negatiivinen uhkakuva

Skenaario = hahmotelma tulevasta kehityksestä tai kehityskulusta

Geenimanipulaatio = perimän muuntelu ja haluttujen ominaisuuksien aikaansaaminen uusissa yksilöissä

Sigmund Freud (1856-1939) = lääkäri ja tutkija, psykoanalyysin kehittäjä, jolla suuri vaikutus koko psykologian alalla ja länsimaisessa kulttuurissa

Psykoanalyysi = psykologinen teoria, joka perustuu persoonallisuusteoriaan ja tarkastelee erityisesti ihmisen tiedostamatonta psyykkistä puolta sekä varhaisia lapsuuden kokemuksia

Framework = kehikko, kehys, viitekehys, runko

Informaatiosodankäynti = nykyiseen sodankäyntiin liittyvä piirre, jossa pyritään vaikuttamaan informaation sisältöön ja kulkuun sekä sitä kautta konfliktin tulokseen; valtion yhteiskunnalliseen ja sotilaalliseen päätöksentekoon ja toimintakykyyn sekä kansalaisten mielipiteisiin vaikuttamista sodankäynnissä

Viiteryhmä = ihmisyhteisön tärkein ryhmä, johon omaa käyttäytymistä verrataan; sosiaalinen ryhmä, johon henkilö ensisijaisesti kuuluu

Pessimismi = ajatusmalli, jossa asennoidutaan kielteisesti maailmaan ja elämään; onnistumisen todennäköisyys nähdään pienenä ja epäonnistumiset todennäköisinä

Reddit = sosiaalinen verkkosivusto, jossa käyttäjät voivat keskustella erilaisista aiheista

Proxy-sota = sijaissota; sisällissota tai paikallinen sota, johon ulkopuoliset valtiot ovat sekaantuneet tukien sodan vastakkaisia osapuolia; tällöin paikallinen sota on osa laajempaa poliittista asetelmaa

Masinoida = vehkeillä, juonitella; järjestää jokin tilanne tai lopputulos kyseenalaisin keinoin itselle edulliseksi

Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!